Argumentatie


Dit is een site over juridische beroepsethiek en de waarde(n)volle professionaliteit van juristen, incl. de daarbij behorende morele dilemma's. Het doel is om inzicht te geven in en te reflecteren op de beschrijvende en voorschrijvende ethiek en het kritisch vermogen van advocaten, rechters, officieren van justitie, wetgevingsjuristen, arbeidsjuristen, bedrijfsjuristen, etc. (meer lezen »)

Trendrapportage notariaat 2006

Het beeld dat in de Trendrapportage notariaat 2006 wordt geschetst, wijkt niet significant af van het beeld dat uit de eerder uitgebrachte trendrapportage (Trendrapportage notariaat 2004) naar voren is gekomen, zo meldt ons de staatssecretaris van Justitie, mevr. Albayrak.

In paragraaf 4.1 worden expliciet ontwikkelingen in de kwaliteit en beroepsethiek van het notariaat besproken:

De kwaliteit van de notariële diensten en het beroepsinteger handelen van notarissen zijn belangrijke pijlers voor het publieke vertrouwen in het notariaat. Daar waar voorheen blind werd gevaren op het gezag dat het notariaat uitstraalde, staan notarissen tegenwoordig midden in de maatschappij en moeten zij hun toegevoegde waarde, kwaliteit en integer handelen aantonen.

Het notariaat is in de periode 2004 tot en met 2006 veelvuldig in de publiciteit gekomen en niet altijd op een positieve wijze. Vragen zijn gerezen naar de betrokkenheid van notarissen bij misstanden op de markt voor handel in onroerende zaken, bij het verlenen van diensten in het ondernemingsrecht en bij het aanwenden van de aan hen toevertrouwde gelden van derden. Ook is de rol van de notaris bij het verlenen van diensten aan dementerende personen in de media aan de orde geweest. Daarnaast zijn – ook vanuit de beroepsgroep zelf – vraagtekens gesteld ten aanzien van de verenigbaarheid van de toegenomen marktwerking in het notariaat met de notariële beroepsregels en het bieden van diensten van een goede kwaliteit.

[...]

- Trendrapportage notariaat: geen verschil in beeldvorming, KNB, 28-03-2008
- Trendrapportage notariaat 2006, WODC, 28-03-2008
 

Deel deze pagina...