Casus

Stel, u vertegenwoordigt een cliënt inzake een civiele procedure. De kern van de zaak betreft de (juridisch gezien) eenvoudige vraag of wel of niet sprake is van een overeenkomst. De tegenpartij is van mening dat tussen hem en uw cliënt geen afspraken zijn gemaakt hetgeen uw cliënt bestrijdt.

De zaak is in de afgelopen maanden echter in verregaande mate geëscaleerd en tussen uw cliënt en de tegenpartij bestaat geen enkel contact meer. Sterker: uw cliënt spreekt enkel nog in krachttermen over de wederpartij. Op een dag komt uw cliënt op uw kantoor en geeft aan dat er weer een voorval heeft plaatsgevonden en dat hij het nu zat is. Ondanks dat de juridische procedure al enige tijd loopt en zelfs een positieve uitkomst voor uw client valt te verwachten, zal dit in de beleving van uw cliënt toch niets veranderen.

In vertrouwen vertelt uw cliënt vanuit het niets dat hij de tegenpartij maar eens lesje zal leren. Morgen zullen een aantal kennissen bij hem op bezoek gaan en hem fysiek ernstig toetakelen. U kent uw cliënt al jaren en u weet dat u dit serieus moet nemen.

U vraagt zich na vertrek van uw cliënt af of u de tegenpartij of diens vertegenwoordiger moet inlichten.

Consensus-oplossing

Regel
De verplichting tot geheimhouding van alle vertrouwelijke gegevens van de cliënt is een fundamenteel beginsel dat de advocaat bij de uitoefening van z'n beroep in acht behoort te nemen en waarop cliënten met het oog op de juiste behartiging van hun belangen en hun recht op privacy onvoorwaardelijk moeten kunnen vertrouwen. Deze verplichting tot geheimhouding heeft vanwege haar principiële aard voor een advocaat - behoudens uiterst zeldzame uitzonderingsgevallen - algemene gelding. De vraag is of hier sprake is van een uitzonderingsgeval op de hoofdregel.

Indien een advocaat een redelijk en gefundeerd vermoeden heeft dat (extensief) geweld zal worden aangewend, wordt verondersteld dat hij zijn geheimhoudingsplicht zal moeten schenden.

Proces
De eerste stap die de advocaat zal moeten zetten, is zijn positie te bespreken met de cliënt. De advocaat kan aangeven dat hij zich geroepen voelt inbreuk te moeten maken op zijn geheimhoudingsplicht en de cliënt vragen hoe hij - in de ogen van cliënt - zou moeten handelen. Hierbij zal hij de cliënt natuurlijk moeten aanreiken dat zijn voorgenomen actie ook de situatue van de cliënt niet ten goede zal komen.

Indien dit niet tot het gewenste resultaat leidt, kan de advocaat het voorgenomen voorval anoniem melden dan wel contact opnemen met politie of bij uitzondering (bij tijdsdruk) de advocaat van de wederpartij informeren.