Casus

Stel: u vertegenwoordigt een cliënt bij wanprestatie. Uw cliënt heeft de tegenpartij in gebreke gesteld en wil nu schadevergoeding vorderen voor de schade die is veroorzaakt in verband met ondeugdelijk presteren. Uiteindelijk wordt de zaak voorgelegd aan de rechter die zich echter onbevoegd laat verklaren nadat een incident van onbevoegdheid is opgeworpen door uw tegenpartij. Uw medewerker had helaas een relatief onbevoegde rechter benaderd.

Het schetst uw verbazing dat een aantal weken later toch een beslissing op de mat valt waarin uw wederpartij bij verstek wordt veroordeeld tot betaling. Bij de griffie blijkt helaas een vergissing te zijn gemaakt en is de zaak niet doorgestuurd naar de juiste rechter.

Ook uw cliënt is hiervan op de hoogte en stelt dat dit mooi uitkomt. Hij wil direct met gebruik van het vonnis overgaan tot executoriaal beslag bij een derde.

U twijfelt: u weet dat het vonnis op een misslag berust maar wilt ook de belangen van uw cliënt behartigen.

Consensus-oplossing

Regel
De hoofdregel is dat een advocaat allereerst zelfstandig, dat wil zeggen onafhankelijk van het standpunt van zijn cliënt, dient te bepalen of het geboden is aan herstel van een kennelijk vergissing van de rechter of zijn medewerking te weigeren aan de gebruikmaking van een zodanige vergissing. Dit mede met het oog op het algemeen belang dat met zich brengt dat een procedure voor de rechter op behoorlijk faire en doelmatige wijze verloopt. In dat geval dient de afweging plaats te vinden tussen genoemd algemeen belang en het belang van de cliënt bij handhaving van de louter als gevolg van een vergissing ontstane toestand.

Proces
U zult zelfstandig moeten onderzoeken of er feiten en omstandigheden kunnen worden aangevoerd die rechtvaardigen dat u het belang van uw cliënt laat voorgaan. Indien dit niet het geval is, zult u uw cliënt moeten informeren dat er een vergissing is gemaakt en dat de door hem gewenste stap niet gezet kan worden. U dient vervolgens het vonnis te retourneren aan de griffie.

Wet- en regelgeving
Gedragsregels 1992, Gedragsregel 01
Advocatenwet, Artikel 46