De kernwaarden van de advocatuur: onafhankelijkheid, partijdige belangenbehartiging, deskundigheid, integriteit en vertrouwelijkheid krijgen nu ook formeel een plek. En voor wie het niet gezien heeft: op recht.nl staat een mooi overzicht (inclusief voorstel van wet en memorie van toelichting).

Het is met name interessant om te zien hoe de oorspronkelijke zesde kernwaarde (publieke verantwoordelijkheid, nu goede rechtsbedeling) toch een plek heeft gekregen. De vijf bovengenoemde kernwaarden worden beschouwd als instrumentele waarden voor het kerndoel van goede rechtsbedeling. Goede rechtsbedeling wordt hierbij gezien als basisnorm waaraan de vijf kernwaarden zijn gerelateerd. De vraag is natuurlijk of de overgebleven vijf kernwaarden altijd in het licht van dit kerndoel moeten worden uitgelegd.

Uit de memorie:
Met dit wetsvoorstel worden de volgende kernwaarden voor de advocatuur vastgelegd in de wet: onafhankelijkheid, partijdigheid, deskundigheid, integriteit en vertrouwelijkheid. Het belang van een goede rechtsbedeling is te zien als een kerndoel, waaruit de kernwaarden voortvloeien. In het rapport van de Commissie Van Wijmen en in het kabinetsstandpunt bij dat rapport werd het belang van een goede rechtsbedeling aangeduid als de zesde kernwaarde. Omdat het meer nog een kerndoel is dan een kernwaarde, is ervoor gekozen de bepaling (het voorgestelde nieuwe artikel 10a van de Advocatenwet) zo te redigeren dat duidelijk wordt dat dit belang de legitimatie is van de bijzondere positie van de advocaat en de bron waaruit de kernwaarden voor de beroepsuitoefening voortvloeien.
De bepaling weerspiegelt als het ware de basisnorm waaraan de vijf kernwaarden zijn gerelateerd, en weerspiegelt daarmee ook het handelen van de individuele advocaat.


(dus)

Tijdens deze discussie bleek dat gelijkschakeling van het belang van een goede rechtsbedeling met de andere vijf kernwaarden als verwarrend wordt ervaren, terwijl tegelijkertijd wel als vanzelfsprekend wordt ervaren dat de advocaat in zijn beroepsuitoefening het belang van een goede rechtsbedeling dient.


Op pagina 13 lezen we nog even samengevat dat niet iedereen deze insteek heeft gedeeld.

- Wetsvoorstel inzake de positie van de advocatuur binnen de rechtsorde, Recht.nl, 06-05-2010