Vandaag heeft staatssecretaris Teeven van het ministerie van Veiligheid en Justitie het wetsvoorstel ter wijziging van (o.a.) de Advocatenwet aangemeld ter behandeling in de Tweede Kamer. Dit ter implementatie van de aanbevelingen van de Commissie Advocatuur (Commissie Van Wijmen). De volgende punten zijn opgenomen:

- de door de Commissie geformuleerde kernwaarden voor de advocatuur worden in de wet opgenomen;
- er wordt voorzien in een basis voor een door de Nederlandse orde van advocaten (de Orde) in te richten adviesraad waaraan ontwerpverordeningen van de Orde voorgelegd moeten worden;
- het repressief toezicht door de MvJ op regelgeving van de Orde wordt deels vervangen door preventief toezicht; en
- er wordt een wettelijk verbod op resultaat-gerelateerde beloning ingevoerd.

Wijziging Advocatenwet ter implementatie van aanbevelingen van de Commissie advocatuur en enkele andere wijzigingen (V&J), Overzicht voorstel, 07-02-2011