Een vacature openstellen terwijl je al weet wie de functie gaat krijgen, is niet netjes. Daar zijn de meeste mensen het wel over eens. Nu lijkt bij de vacature voor vice-voorzitter van de Raad van State toch van een dergelijke situatie sprake te zijn. Piet Hein Donner wordt geacht reeds de aangewezen man voor deze positie te zijn. In de media worden echter diverse redenen gegeven waarom het toch nog geen uitgemaakte zaak is. Om meer helderheid in de discussie te krijgen een inventarisatie van argumenten waarom Donner het volgens diverse auteurs het niet zou moeten worden.

1. Als Donner wordt verkozen dan blijkt maar weer dat de politieke elite de benoeming van dergelijke 'mooie' posten liever niet uit handen geeft. Deze (beeldvorming van) vriendjespolitiek is in het algemeen niet wenselijk en schaadt het openbaar bestuur.

2. Als Donner wordt verkozen dan blijkt uit niets de open procedure die premier Rutte heeft beloofd voor de opvolging van Herman Tjeenk Willink. Om gezichtsverlies van Rutte te voorkomen, kan Donner beter afzien van de functie.

3. Als Donner wordt verkozen dan doet dit geen goed voor het aanzien van het instituut. Het imago van de Raad van State is niet gediend met de benoeming van Donner.

4. Donner is CDA'er. De D staat voor democratisch. De gehele procedure heeft met democratie echter weinig te maken. Iemand die zo slecht bepaalde idealen voorop kan stellen, is ongeschikt voor de functie.

5. Donner wordt beloond door de andere drie partijen die op dit moment (toevallig) macht hebben. Inhoudelijke redenen zouden echter voorop moeten staan.

6. De ID-kaart-kwestie heeft aangetoond dat Donner weinig heeft begrepen van fundamentele rechtsstatelijke kaders. De inhoudelijke argumenten vanuit de rechtspraak werden te gemakkelijk door hem terzijde geschoven. Dit voorbeeld maakt duidelijk dat hij ongeschikt is voor de functie.

7. Donner is als minister betrokken bij wetgeving. Als vice-president gaat hij de leiding krijgen over een instituut dat de regering juist onafhankelijk advies moet geven over wetsvoorstellen. De overstap van minister naar vice-president is hiermee niet wenselijk. Donner staat namelijk niet meer boven de partijen. De PvdA: Een 'slager die zijn eigen vlees keurt,' kan niet in een democratie.

8. De vacature is niet correct opgesteld aangezien het gericht is op mannen. De vacature moet om die reden of (1) worden ingetrokken of (2) opengesteld worden voor vrouwen of (3) ingevuld worden door een vrouw.

9. Er is een beter alternatief: Alexander Rinnooy Kan

10. Een deel van de Raad van State is het niet met de benoeming van Donner eens. Dit zal een goede samenwerking in en hierdoor een juiste institutionele werking van de Raad niet ten goede komen. Dit is niet wenselijk voor onze rechtsstaat.

11. Donner heeft denkbeelden die op z'n minst niet erg progressief te noemen zijn. Nederland anno 2011 heeft echter wat anders nodig.

12. Wij, Nederland, willen dit niet. Onderzoek toont aan dat 58 procent van de Nederlanders vindt dat Donner geen vice-voorzitter van de Raad mag worden.

13. De Raad van State is - net als andere instituten van onze rechtsstaat - toe aan modernisering. Het verval van rechtsstatelijke instituten als de Raad van State is zichtbaar. Veel burgers zien de waarde er niet van in. Donner is niet een geschikte vicevoorzitter om hier inhoud aan te geven.

14. Donner baseert zijn idee├źn grotendeels op zijn levensbeschouwing. Dit past niet de huidige Nederlandse identiteit.

Niet alle redenen zijn even sterk? De liefhebber kan reageren voor 10 november 2011. Ook nodig ik een ieder uit om de argumenten voor de keuze van Donner te inventariseren.

De vacaturetekst:

Aan de heer mr H.D. Tjeenk Willink wordt ingevolge artikel 3, lid 1 onder b van de Wet op de Raad van State, eervol ontslag verleend als vice-president van de Raad van State.

Ten gevolge daarvan is per 1 februari 2012 vacant het ambt van:

VICE-PRESIDENT VAN DE RAAD VAN STATE

De vice-president wordt benoemd bij Koninklijk Besluit. De benoeming is geregeld in artikel 2 van de Wet op de Raad van State.

De vice-president heeft de dagelijkse leiding van de Raad van State en de Raad van State van het Koninkrijk en treedt op in vele contacten met uiteenlopende instellingen binnen en buiten de overheid. De Raad van State is onafhankelijk adviseur van de regering voor wetgeving en bestuur en hoogste algemene bestuursrechter. De Raad is ook adviseur van de Staten-Generaal. De advisering is opgedragen aan de Afdeling advisering, de bestuursrechtspraak aan de Afdeling bestuursrechtspraak. De vice-president is voorzitter van de Afdeling advisering.

Indien u zich gekwalificeerd acht voor deze functie en belangstelling heeft om deze te vervullen, wordt u verzocht dit in een brief met daarbij gevoegd een cv kenbaar te maken. Uw brief dient uiterlijk op donderdag 10 november 2011 te zijn ontvangen.

Uw brief richt u aan Hare Majesteit de Koningin. U kunt deze, onder vermelding van de aanduiding ‘Vertrouwelijk’ op de enveloppe, toezenden aan:

De Minister van Veiligheid en Justitie
kenmerk - 2011.15 bsg
Postbus 20301
2500 EH ’s-GRAVENHAGE

U kunt de profielschets vinden op: www.rijksoverheid.nl/profiel-vicepresident-raadvanstate
De selectie van kandidaten die uitgenodigd worden voor een gesprek, zal worden gedaan door de minister van Veiligheid en Justitie. Hij voert ook de daaropvolgende gesprekken.

Vacature vice-president Raad van State, Overheid.nl, 17-10-2011

Voorgekookte benoeming - commentaar, Eindhovens Dagblad, 15-10-2011
Meerderheid vindt minister bij Raad van State ongepast, Elsevier, 16-10-2011
Occupy de Raad van State, De Stentor, 18-10-2011
'Donner kan Rutte bevrijden van een ondergang in politiek gekonkel', Volkskrant, 20-10-2011
GroenLinks wil rectificatie Raad van State-vacature, HP De Tijd, 20-10-2011
Deel Raad van State ziet ‘voortreffelijk alternatief’ in Rinnooy Kan, NRC, 20-10-2011
Deel RvS wil Donner niet, PowNed, 20-10-2011
Opklaringen: Onverschilligheid anderen geeft Donner zijn kans, NRC, 22-10-2011