Het is maar weer eens gezegd: het streven van de jurist moet gericht zijn op een regeling in der minne. Het afwijken van deze regel moet kunnen worden verantwoord.

Het is in zijn algemeenheid zo dat een advocaat steeds voor ogen dient te houden dat een regeling in der minne de voorkeur verdient boven een proces. Verweerster heeft voldoende aannemelijk gemaakt dat het in de zaak waarop de klacht betrekking heeft, gelet op de verhouding tussen partijen en gelet op het verloop van de kort geding procedure, vrijwel zinloos was een wijziging van de omgangsregeling in onderling overleg na te streven. De raad acht het in dit licht niet onbegrijpelijk dat verweerster direct is overgegaan tot het indienen van een verzoekschrift tot wijziging van de omgangsregeling. Verweerster heeft aldus niet tuchtrechtelijk verwijtbaar gehandeld.


- YA0214 Raad van Discipline 's-Hertogenbosch B 59 - 2009, Tuchtrecht.nl, 12-01-2010